Serviceloven

Solglimts opgave henhører under serviceloven. Mens beboerens hjemkommune er bestiller af en opgave ang. beboeren, er Solglimt udføreren.

Beboeren har forud for et ophold hos Solglimt fået foretaget en udredning og en plan iht. serviceloven § 141. Af planen fremgår, hvilken kategori af botilbud, som vedkommende er bevilget, og hvilke mål kommunen har sat for det pædagogiske arbejde med pågældende. Dermed er det tydeligt for Solglimt, hvad det er for en opgave man her indvilliger i, og man kan derudfra lægge en plan for processen henimod målet.

Typisk har beboerens hjemkommune foretaget § 141-udredning og plan ud fra Voksen Udredningsmetoden (VUM) 2,0 med Fælles Faglige Begreber. Med henblik på en sammenhængende dokumentering, har Solglimt valgt at benytte samme dokumentationsstruktur, hvorfor vi er uddannet i VUM 2,0 og bruger materialet kontinuerligt i sagsarbejdet.

10 AF SOLGLIMTS LEJLIGHEDER
– er godkendt ud fra Almenboligloven § 105 stk. 2 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig.

Lov om almene boliger m.v. Almenboligloven (retsinformation.dk)

I sammenhæng med Almenboligloven § 105 stk. 2 ydes den pædagogiske opgave pba. serviceloven § 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

DE 12 ØVRIGE LEJLIGHEDER
– er godkendt som fleksible pladser mellem midlertidige pladser efter serviceloven § 107 og længerevarende ophold efter serviceloven § 108.

Solglimt

Serviceloven § 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Serviceloven § 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Lov om Social Service Serviceloven (retsinformation.dk)